Revolutions Per Minute: a new sound studio!


Since 2011, Beau Eckhardt and Mario da Silva have been working on a plan, and now it’s almost finished: a new sound studio that is born out of the Dutch DIY music scene. Beau shows us around in the soon to be RPM studio.

Close to the Amsterdam Vondelpark, in the Binnenpret, a courtyard garden that borders music venue OCCII and veggie food café MKZ, there was an old sauna. It was a wreck. Cockroaches, crooked walls, old pillars. This is where Beau and Mario wanted to set up their new studio, RPM (‘revolutions per minute’, like the speed setting of record players). Though they often felt discouraged by the work involved, they saw their idea materialise as they were building. “When it’s finished, we did it all by ourselves,” says Beau. “That’s a cool feeling, that you walk in somewhere and you know exactly where every screw is located. You’ve selected and built it all yourself. With the help of friends, of course.” He folds his hands around a pillar. At the bottom, there’s a layer of black insulation, though it’s surprisingly thin. “But it’s exactly in the right spot, we got it measured. This thin layer makes sure that the sound from this room doesn’t make the whole building vibrate.”

Attracted by the stories of punk shows, Beau visited OCCII for the first time around 7 years ago. He was 18, had just moved to Amsterdam and didn’t yet know what to do with his life. “When I came in, the mixing board was right there in plain view. I couldn’t take my eyes off it! When I heard that a lot of the people who work in OCCII are volunteers, I asked if I could learn to do sound. I worked a few times with someone else, and then I got to do it by myself. I’ve studied sound technology since then, but I learnt the most those first years in OCCII.”

With their new studio, Mario and Beau hope to continue the tradition of music lovers helping one another to get started. “We want to regularly have bands without a budget record here,” says Beau as we walk out of the building into the sunlit courtyard garden. “If we’re in a location like this, near a studio, and close to practice spaces, we should do something with it. For example, we’re going to have live sessions, and record and film those, so we can promote unknown bands.” He interrupts his account to get a Maté-coke in the anarchist library. He returns with two bottles and lights a cigarette. “You know what it is? If you want to run a place, no matter if it’s a company or a collective, then you need to look further than just your own little part. You should pay attention to where you are. We might have a sound studio, but we’re right in a network of musicians with whom we can do amazingly beautiful things.”

We walk back into the building where Beau explains which recording rooms are for what: drums, guitars, brass, and vocals. Beau points to his left, right, and above. “There will be a break room. But for now it’s a storage room.” The idea is to make the studio as practical as possible. Good sound, but inexpensive. With good amplifiers already available, bands that don’t have a good backline yet can book the studio. “Some studios have six amplifiers that you can choose from, but then you’ll pay 600 euros a day. If you want something else, you can bring it, but we have the basic stuff here, and it doesn’t sound crap.”

A studio like this is only possible if you’re in a scene with a lot of volunteers, Beau thinks. “The strength of our scene is that it produces a lot of people who brought possibilities that we otherwise wouldn’t have had. If you look at the backline and sound system in OCCII, it’s fantastic. Throughout the years, so many volunteers at OCCII did the same work for money elsewhere. That provides you with a network to make the whole thing… I don’t mean to say professional, that sounds so bad. But we definitely do as well as professional places.”

rpm studio1 s

RPM Studio can be found at Eerste Schinkelstraat 16 1075 TX Amsterdam and opens March 29th. Visit their website for more information visit their website.

Sinds 2011 zijn Beau Eckhardt en Mario da Silva bezig met dit plan, en nu is het er bijna: een nieuwe geluidsstudio die actief betrokken is bij de Nederlandse DIY-muziekscene. Beau laat ons de studio in de steigers zien.

Dichtbij het Amsterdamse Vondelpark, in de Binnenpret, een binnentuin waaraan muziekpodium OCCII en vega-café MKZ grenzen, stond een oude sauna. Het was een bouwval. Kakkerlakken, scheve muren, oude steunpilaren. Hier wilden Beau en Mario hun nieuwe studio vestigen: RPM studio (‘revolutions per minute’, de toerensnelheid die staat aangegeven op LP’s). Hoewel ze de moed weleens verloren zagen ze tijdens het bouwen hun idee langzaam materialiseren. “Als het af is dan hebben we het wel helemaal zelf gemaakt,” zegt Beau. “Dat is gaaf als je ergens binnenstapt en je weet waar elke schroef zit. Je hebt alles helemaal zelf uitgezocht en gebouwd. Met hulp van vrienden niet te vergeten.” Hij vouwt zijn handen om een steunpilaar. Onderaan zit zwart isolatiemateriaal, een heel dun laagje eigenlijk. “Maar het zit wel precies goed. We hebben het door laten meten. Dit laagje zorgt ervoor dat het geluid wat in deze ruimte wordt gemaakt niet door het hele gebouw trilt.”

Aangetrokken door verhalen over punkshows, stapte Beau zo’n 7 jaar geleden voor het eerst OCCII binnen. Hij was 18, woonde net in Amsterdam en wist nog niet wat hij wilde. “Toen ik binnenkwam stond het mengpaneel meteen in het zicht. Ik kon mijn ogen er niet van afhouden! Toen ik hoorde dat OCCII een plek is waar veel vrijwilligers werken, heb ik maar gevraagd of ik mocht leren om geluid te doen. Ik liep een paar keer mee en werd toen meteen in het diepe gegooid. Ik heb erna wel een opleiding gedaan, maar in OCCII heb ik het echt geleerd.”

Met hun nieuwe studio willen Beau en Mario deze traditie van elkaar op weg helpen voortzetten. “We gaan ervoor zorgen dat er regelmatig een band met heel weinig budget kan opnemen,” zegt Beau terwijl we de zonovergoten binnentuin inlopen. “Als we op zo’n plek zitten als dit, vlakbij een podium en dichtbij oefenruimtes, dan moeten we daar ook wat mee doen. Zo willen we live sessies gaan organiseren, en die opnemen en filmen, zodat je onbekende bands kunt promoten.” Hij onderbreekt zijn verhaal om in de anarchistische bibliotheek Maté-cola te halen. Hij komt terug met twee flesjes en steekt een sigaret op. “Weet je wat het is, als je iets wil laten draaien of het nou een bedrijf is of een collectief, dan moet je volgens mij verder kijken dan alleen je eigen kleine stukje. Dan moet je ook bedenken waar je je bevindt. We hebben dan een opnamestudio, maar we zitten ook in een netwerk van muzikanten waar we supermooie dingen mee kunnen doen.”

We lopen weer naar binnen, en Beau wijst de verschillende opnameruimtes aan: voor drums, gitaren, blazers, en zang. Beau wijst naar links en rechts, én boven. “Daar komt de relaxruimte. Maar voorlopig is het opslag.” Het idee is dat de studio zo praktisch mogelijk wordt. Goed geluid, maar niet duur. Doordat we al wat goede versterkers in de studio hebben, kunnen bands die zelf nog geen spullen hebben die van de studio gebruiken. “Sommige studio’s hebben zes gitaarversterkers waar je uit kunt kiezen, maar dan wordt het ook meteen zeshonderd euro per dag. Als je iets anders wilt dan kun je het zelf meenemen, maar wij hebben de basis hier, en die apparaten klinken goed.”

Een studio als deze is alleen mogelijk als je in een scene van vrijwilligers zit, vindt Beau. “Ik denk dat de kracht van onze scene is dat er een hoop mensen uit voortkomen die mogelijkheden hebben die we anders nooit zouden hebben. Als je ziet wat voor apparatuur er in OCCII staat, dat is te gek. Dat komt doordat er in de loop der jaren zo veel mensen vrijwilliger zijn geweest die dit ook als echt werk doen. Dat geeft je ook een netwerk om de boel een beetje… ik wil niet zeggen professionaliseren, dat klinkt zo stom. Maar dat we niet onderdoen voor professionele plekken.”

rpm studio1 s

RPM Studio zit aan de Eerste Schinkelstraat 16 1075 TX Amsterdam en opent op 29 maart. Voor meer informatie zie RPM’s website.